O deti treba mať najväčšiu starostlivosť,

                       lebo sú najcennejším darom božím a klenotom,

                                  s ktorým sa nič nedá porovnať.

                                                                        J.A.Komenský

Charakteristika materskej školy

Materská škola je umiestnená v účelovej budove v centre mesta Spišská Nová Ves. MŠ poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť 2 – 6 ročným deťom, deťom s plnením povinného predprimárneho vzdelávania a deťom pokračujúcim v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Počet detí v triedach MŠ je ustanovený v § 28 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. V materskej škole pracuje 7 plne kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky, 1 školníčka, 1 upratovačka, 1 údržbár.
Školské stravovanie zabezpečuje vedúca ŠJ, jedna hlavná kuchárka a tri pomocné sily.
Stravovanie zabezpečujeme pre ďalšie dve MŠ – Evanjelickú a MŠ Alžbetku.

Vo výchove a vzdelávaní postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý bol upravený do podoby, v ktorej bol schválený 6.7.2016 s názvom Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. – 16.30 hod.