Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:
– výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách
vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,
– prevádzke a vnútornom režime materskej školy,
– podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany
pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
– podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne
zriaďovateľ.

V školskom poriadku môžu byť upravené aj podrobnosti o iných veciach, nevyhnutných
na zabezpečenie plynulej a kvalitnej výchovy a vzdelávania.

Daný dokument si môžete prečítať Školský poriadok