“ Mám svoje mesto rád, chcem v ňom žiť, hrať sa

a vzdelávať „

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre
školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.