Zameranie a výchovno – vzdelávacia orientácia školy

Vo výchovno – vzdelávacom procese postupujeme podľa Štátného vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie materských škôl.
V edukačnom procese uplatňujeme humanistické princípy:
– právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa
– právo na rozvoj vlastnej identity
– právo na celostný rozvoj osobnosti
Na plnenie uvedených princípov predkladáme priaznivú edukačnú klímu, s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Dôležité je pozitívne, emocionálne prežívanie dieťaťa.
Náš školský vzdelávací program je konkrétne zameraný na špecifické a miestne podmienky našej materskej školy s názvom :
„ Mám svoje mesto veľmi rád , tu chcem žiť, hrať sa , vzdelávať “